De mano en mano mercat social / mercado social/ social market

De mano en mano
De mano en mano
Segons la descripció de la seva organització, Demanoenmano és un mercat itinerant, celebrat mensualment a diferents localitzacions de la ciutat de Barcelona. Jo crec que és molt més que això, és un espai on s’ofereix la oportunitat de mostrar les seves creacions a tot tipus de persones amb inquietuts artístiques o de recerca de peces de segona mà, tasca que és d’agraïr en un moment tan difícil per a l’economia i que serveix sobretot com a promoció dels joves que no troben recolzament a l’hora de poder vendre i donar a conèixer les seves peces. El mercat s’organitza a través de diferents parades d’exposició o venda, on els participants poden exhibir qualsevol tipus de gènere. Es divideix segons el tipus d’activitat que desenvolupi cada parada segons dos principis, el reciclatge, la segona mà i el vintage, o les noves creacions d’artesans, dissenyadors, pintors, escultors i il·lustradors. S’ofereix també la oportunitat de presentar i promocionar activitats, entitats, serveis o qualsevol proposta que es vulgui donar a conèixer, realitzant´se també tallers i activitats infantils. La entrada al mercat és gratuïta i compta amb la participació de DJs que amenitzen la visita amb música en directe.
 
Según la descripción de su organización, Demanoenmano es un mercado itinerante, que se celebra de forma mensual en distintas localizaciones de la ciudad de Barcelona.  Yo creo que es mucho más que eso, es un espacio donde se da la oportunidad de mostrar sus creaciones a todo tipo de personas con inquietudes artísticas o de búsqueda de piezas de segunda mano, tarea que es de agradecer en un momento tan difícil para la economía y que sirve sobretodo para promocionar a los jóvenes que no encuentran apoyo a la hora de poder vender y dar a conocer sus piezas.  El mercado se organiza a través de diferentes puestos de exposición o venta, donde los participantes pueden exhibir cualquier tipo de género. Se divide según la actividad que desempeñe cada puesto según dos principios, el reciclaje, la segunda mano y el vintage, o las nuevas creaciones de artesanos, diseñadores, pintores, escultores, ilustradores. Se ofrece también la oportunidad de presentar y promocionar actividades, entidades, servicios, o cualquier propuesta que quiera darse a conocer, realizándose también talleres y actividades infantiles.  La entrada al mercado es gratuita y cuenta con la participación de DJs que amenizan la visita con música en directo.
 
If we read the description of the organizationDemanoenmano is an itinerant market, monthly celebrated and held at different locations of the city of BarcelonaI think it’s much more than that, it is a space where it is offered the opportunity to show the creations of all kinds of people with artistic inquietudes or people who have the will of selling secondhand pieces. This task is more than welcome in a very difficult time forthe economy. It is really helpful to promote youth that are not supported so that they can sell and promote their piecesThe market is organized by different exposure or sales positionswhere participants candisplay any type of genreIt is divided according to the activity that each position make, according to twoprinciples, recycling, second hand and vintageor new creations of artisansdesignerspainterssculptors and illustratorsIt also offers the opportunity to present and promote activitiesorganizations, servicesor any proposal that wants to be known, also carrying out workshops and children’s activitiesThe market entry is free and has the participation of DJs that enliven the visit with live music.
 

El dissabte dia 16 de març em vaig disposar a visitar el mercat Demanoenmano tot i que el temps no acompanyava, prova d’això és que desafortunadament el diumenge 17 es va haver de cancel·lar preventivament la fira a causa del mal temps. El mercat es va organitzar en un emplaçament difícilment superable, les instal·lacions del Convent de Sant Agustí, a l’aire lliure, en un espai annexionat al claustre.

El sábado día 16 de marzo me dispuse a visitar el mercado Demanoenmano aunque el tiempo no acompañaba, prueba de ello es que desafortunadamente el domingo 17 se tuvo que cancelar preventivamente la feria debido al mal tiempo. El mercado se organizó en un emplazamiento difícilmente superable, las instalaciones del Convent de Sant Agustí, al aire libre, en un espacio anexionado al claustro.

On Saturday March 16th I set out to visit Demanoenmano market although time did not accompaniedthe proof is that, unfortunately, it had to be cancelled on Sunday 17th preventively due to bad weatherThe market was held in a hard to beat location, the facilities of the Convent de Sant Agustíoutdoors, in an areaannexed to the cloister.

Vista general del mercat/ vista general del mercado/ general sight of the market

D’entre les diferents parades que hi havia el dissabte al mercatdestacaven les de roba ja fossin de modavintage i de segona  o de roba feta a mà a partir d’altres peces o amb teles novesVivint com vivim en l’era de l’obsolescènciaaquest tipus d’iniciatives de reciclatge i de renovació suposen una opció intel·ligent perallargar la vida dels objectes d’ús quotidiàTambé podem trobar al mercat autèntics artesans del paper quefan llibretes i enquadernacionsdecoració de caixes de fustaroba i complements per a nensmotxilles ibossesÉs un lloc ideal on fer-nos amb algun objecte original per a alguna ocasió especial o per fer un regal afamíliaparella o amicsAlgunes parades dediquen el seu esforç a la creació de bijuteria o joieriarealitzantpeces de gran originalitat i qualitat a uns preus més que recomanables.

De entre las diferentes paradas que había el sábado en el mercado, destacaban las de ropa ya fuera de moda vintage y de segunda mano o de prendas hechas a mano a partir de otras piezas o con telas nuevas. Viviendo como vivimos en la era de la obsolescencia, este tipo de iniciativas de reciclaje y de renovación suponen una opción inteligente para alargar la vida de los objetos de uso cotidiano. También podemos encontrar en el mercado auténticos artesanos del papel que hacen libretas y encuadernaciones, decoración de cajas de madera, ropa y complementos para niños, mochilas y bolsos. Es un lugar ideal donde hacernos con algun objeto original para alguna ocasión especial o para hacer un regalo a família, pareja o amigos. Algunas paradas  dedican su esfuerzo a la creación de bisutería o joyería, realizando piezas de gran originalidad y calidad a unos precios más que recomendables.

Among the different stands that were at the market on Saturday, there were many of  vintage clothing and second hand or handmade items made from other clothes or new fabricsLiving as we live in the era of obsolescencethis type of recycling and renewal initiatives are an intelligent option to extend the life ofdaily objectsWe can also find authentic artisans in the market who make notebooks and bindings, decorative wooden boxeschildren’s clothing and complementsbackpacks and pursesIt is an ideal place to get hold of some original object for a special occasion or to make a gift to family, partner or friendsSome stands devote their efforts to create jewelry, making pieces of a great originality and quality at more than advisable prices.

Vista general del mercat/ vista general del mercado/ general sight of the market
Alex Marco Jewelry

LoopNeo Studio és un taller de joieria i bijuteria creat per Alex Marcojoier i Video JockeyLa seva trajectoria en el món de la joieria ve delluny però ara ha arrencat de nou amb la seva col·lecció SteampunkBijoux on ens mostra un món on els colors coure i els personatgesretrofuturistes provinents de sèries com Star Trek o pel·lícules comBlade Runner als que l’Alex customitza dotant-los d’una nova estèticatenen el protagonismeAixí mateixla seva experiència en el món de la informàtica l’ha portat a realitzar joies fetes de metalls noblesinspirades en peces de teclat o símbols relacionats amb els ordinadorsLoopNeo realitza fermallspenjollsanellsrellotges de butxaca i un llarg etcètera de peces realitzades amb motlle i resina pintats i tambéamb platadepenent de la col·lecció.

LoopNeo Studio es un taller de joyería y bisutería creado por Alex Marco, joyero y Video Jockey. Su trayectoria en el mundo de la joyería viene de lejos pero ahora ha arrancado de nuevo con su colección Steampunk Bijoux donde nos muestra un mundo en el que los colores cobrizos y los personajes retrofuturistas provinentes de series como Star Trek o películas como Blade Runner a los que Alex customiza dotándolos de una nueva estética, tienen el protagonismo. Así mismo, su experiencia en el mundo de la informática le ha llevado a realizar joyas hechas de metales nobles inspiradas en piezas de teclado o símbolos relacionados con los ordenadores.  LoopNeo realiza broches, colgantes, anillos, relojes de bolsillo y un largo etcétera de piezas realizadas con molde y resina pintados y también con plata, dependiendo de la colección.

LoopNeo Studio is a jewelry workshop created by Alex Marco, jeweler and Video JockeyHis career in the world of jewelry is long but has started again with Steampunk Bijoux collection, which shows a world where the copper colors and retrofuturistic characters from series such as Star Trek or films as BladeRunner (which are customized by Alex providing them with a new aesthetic)have the spotlight. Hisexperience in the computer world, has also led him to make jewelry of precious metals inspired in keyboard pieces or symbols related to computersLoopNeo makes ​​brooches, pendants, rings, watches and many pieces made with mold and painted resin and also with silverdepending on the collection.

Us recomano visitar la seva plana Etsy per a la compra de les seves creacions/ Os recomiendo visitar su página Etsy para la compra de sus creaciones/ I recommend you to visit his Etsy page to buy his creations:

https://www.etsy.com/shop/LoopNeo

Steampunk bijoux collection LoopNeo jewelry by Alex Marco
LoopNeo by Alex Marco
Steampunk Poe brooch

 

De mano en mano Mercado Social

Les persones interessades en participar, poden reservar el seu lloc enviant un correu amb les seves dades a/ Las personas interesadas en participar pueden reservar su puesto enviando un correo con sus datos a/ People interested in participate can reserve their place sending an email with their information to:

demanoenmano.bcn@gmail.com

© Desirée Gómez, 2013

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *